Kontakt

Bezpečák.sk s.r.o.
Štúrova 8
040 01 Košice

tel: 0903 366 254
email: bezpecak@bezpecak.sk
Bezpecak.sk

Ochrana ovzdušia

Vykonávanie konzultačno-poradenskej činnosti v oblasti ochrany ovzdušia

Ponúkame Vám konzultačno-poradenskú činnosť pri zabezpečovaní činnosti v oblasti ochrany ovzdušia v zmysle zákona NR SR č. 137/2010 Z.z. o ovzduší, zákona NR SR č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a zákona NR SR č. 286/2009 Z.z. o fluorovaných skleníkových plynoch. V rámci našich služieb Vám ponúkame poradenstvo pri:

  • zabezpečenie podkladov k rozhodnutiu príslušného úradu na uvedenie zdroja znečisťovania ovzdušia do prevádzky,
  • vypracovanie hlásenia o vypúšťaní znečisťujúcich látok a výpočet poplatkov za znečisťovanie ovzdušia,
  • zabezpečenie Vašich povinností v súlade s platnou legislatívou,
  • zabezpečenie školení Vašich zamestnancov.

Zároveň Vám ponúkame spracovanie dokumentov v súlade s legislatívou SR:

  • súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení (STPP a TOO) na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdrojov,
  • program znižovania emisií,
  • prevádzková dokumentácia zdroja znečisťovania ovzdušia.

Tieto činnosti vykonávame na základe dlhoročných skúsenosti v oblasti ochrany životného prostredia.