Kontakt

Bezpečák.sk s.r.o.
Štúrova 8
040 01 Košice

tel: 0903 366 254
email: bezpecak@bezpecak.sk
Bezpecak.sk

Odpadové hospodárstvo

Vykonávanie konzultačno-poradenskej činnosti v oblasti odpadového hospodárstva

Ponúkame Vám konzultačno-poradenskú činnosť pri zabezpečovaní činnosti v oblasti odpadového hospodárstva v zmysle platnej legislatívy SR. V rámci našich služieb Vám ponúkame poradenstvo pri:

  • analýza stavu odpadového hospodárstva vo Vašej organizácii,
  • návrh postupu riešenia prípadných nedostatkov,
  • zaradenie odpadov vznikajúcich pri Vašej pracovnej činnosti podľa Katalógu odpadov,
  • zabezpečenie podkladov k rozhodnutiam orgánov štátnej správy v oblasti nakladania s odpadmi – súhlas na nakladanie s nebezpečným odpadom, súhlas na zhromažďovanie odpadov bez ich predošlého triedenia, súhlas na prepravu nebezpečných odpadov a pod.,
  • zabezpečenie Vašich povinností v zmysle zákona o odpadoch – vedenie evidencie o vzniku odpadu a nakladaní s ním, spracovanie hlásení o vzniku odpadu a nakladaní s ním, komunikáciu s orgánmi štátnej správy v oblasti ochrany ŽP, vykonávanie školení pre zamestnancov, ako aj vykonávanie iných povinností vyplývajúcich z legislatívy,
  • zabezpečení Vašich povinností v oblasti Recyklačného fondu, zákona o obaloch a pod.

Zároveň Vám ponúkame spracovanie dokumentov v súlade s legislatívou SR:

  • program odpadového hospodárstva pôvodcu odpadov,
  • havarijný plán – opatrenia pre prípad havárie pri nakladaní s nebezpečným odpadom,
  • identifikačné listy nebezpečných odpadov (ILNO),
  • prevádzkový poriadok skladu odpadov.

Tieto činnosti vykonávame na základe dlhoročných skúsenosti v oblasti ochrany životného prostredia.