Kontakt

Bezpečák.sk s.r.o.
Štúrova 8
040 01 Košice

tel: 0903 366 254
email: bezpecak@bezpecak.sk
Bezpecak.sk

Ochrana vôd

Vykonávanie konzultačno-poradenskej činnosti v oblasti ochrany vôd

Ponúkame Vám konzultačno-poradenskú činnosť pri zabezpečovaní činnosti v oblasti ochrany vôd v zmysle zákona NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách. V rámci našich služieb Vám ponúkame poradenstvo pri:

  • analýza stavu a potrieb v oblasti ochrany vôd vo Vašej organizácii,
  • návrh postupu riešenia prípadných nedostatkov,
  • zabezpečenie podkladov k rozhodnutiam orgánov štátnej správy v oblasti nakladania s vodami – schválenie manipulačného poriadku, súhlas na uvedenie zariadenia do prevádzky, schválenie havarijného plánu a pod.,
  • zabezpečenie školení Vašich zamestnancov.

Zároveň Vám ponúkame spracovanie dokumentov v súlade s legislatívou SR:

  • prevádzkové poriadky a manipulačné poriadky pre vodné stavby – kanalizácia, ČOV, studňa a pod.,
  • havarijný plán – plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku,
  • prevádzkové poriadky pre skladovanie a manipuláciu s látkami škodlivými pre vody.

Tieto činnosti vykonávame na základe dlhoročných skúsenosti v oblasti ochrany životného prostredia.