Kontakt

Bezpečák.sk s.r.o.
Štúrova 8
040 01 Košice

tel: 0903 366 254
email: bezpecak@bezpecak.sk
Bezpecak.sk

Bezpečnostno-technická služba

Vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby (technik BOZP resp. autorizovaný technik BOZP)

Ponúkame Vám vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby podľa §21 ods. 8 zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Túto činnosť vykonávame na základe uzavretých mandátnych zmlúv. Garantujeme plnenie všetkých povinnosti v zmysle platnej legislatívy SR, pričom našim cieľom je neustále sa zlepšovanie a zabezpečenie spokojnosti všetkých našich zákazníkov.

Bezpečnostnotechnická služba poskytuje poradenské služby zamestnávateľom v oblasti:
 • odborných,
 • metodických,
 • organizačných,
 • kontrolných,
 • vzdelávacích,
 • a iných úloh.

pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Úlohy bezpečnostnotechnickej služby vykonáva bezpečnostný technik (BT) a autorizovaný bezpečnostný technik (ABT) a podľa potreby aj iný odborník na prevenciu a ochrany v špecifickej oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.Vypracovanie dokumentácie BOZP podľa platnej legislatívy

Ponúkame Vám konzultačno-poradenské služby pri vypracovávaní základnej dokumentácie BOZP v zmysle platnej legislatívy SR, ktorá obsahuje najmä:

 • koncepciu politiky BOZP,
 • program realizácie koncepcie politiky BOZP,
 • menovanie zástupcov zamestnancov a komisií BOZP,
 • vypracovanie posúdenia rizík na základe identifikácie nebezpečenstiev,
 • plán odstránenia zostatkových ohrození,
 • vypracovanie zoznamu prideľovaných ochranných osobných pracovných prostriedkov (OOPP) na základe posúdenie rizík,
 • pokyny na zákaz požívania alkoholu na pracovisku,
 • pokyny na zákaz fajčenia na pracovisku,
 • vypracovanie osnovy vstupného školenia zamestnancov,
 • vypracovanie zoznamu prác zakázaných prác ženám a mladistvým zamestnancom,
 • vypracovanie harmonogramu zdravotných prehliadok a školení,
 • vypracovanie pokynov na poskytovanie prvej pomoci,
 • a pod.