Kontakt

Bezpečák.sk s.r.o.
Štúrova 8
040 01 Košice

tel: 0903 366 254
email: bezpecak@bezpecak.sk
Bezpecak.sk

Technik požiarnej ochrany

Vykonávanie činností technika PO

Ponúkame Vám vykonávanie činností technika požiarnej ochrany podľa §9 zákona NR SR č. 314/2004 Z.z. o ochrane pred požiarmi. Túto činnosť vykonávame na základe uzavretých mandátnych zmlúv. Garantujeme plnenie všetkých povinnosti v zmysle platnej legislatívy SR, pričom našim cieľom je neustále sa zlepšovanie a zabezpečenie spokojnosti všetkých našich zákazníkov.

Vykonávaním činnosti technika PO zabezpečujeme plnenie týchto povinností:

 • vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok,
 • určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok,
 • vykonávanie školenia o ochrane pred požiarmi a odbornej prípravy protipožiarnych hliadok.
 • vypracúvanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom,
 • určovanie požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť pri užívaní stavby a pri zmene v užívaní stavby a vypracovanie dokumentácie o požiarnobezpečnostnej charakteristike užívanej stavby,
 • organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov.


Vypracovanie dokumentácie PO podľa platnej legislatívy

Ponúkame Vám konzultačno-poradenské služby pri vypracovávaní dokumentácie požiarnej ochrany v zmysle platnej legislatívy SR, ktorá obsahuje najmä:

 • požiarny štatút,
 • požiarny poriadok pracoviska,
 • požiarne poplachové smernice,
 • požiarny evakuačný plán,
 • požiarnu knihu,
 • údaje o požiaroch, príčinách vzniku požiarov, správy o výsledkoch vykonaných rozborov a o vykonaných opatreniach na úseku ochrany pred požiarmi,
 • dokumentáciu o školení zamestnancov o ochrane pred požiarmi,
 • dokumentáciu o odbornej príprave protipožiarnych hliadok,
 • dokumentácia o požiarnobezpečnostnej charakteristike užívanej stavby,
 • ďalšie doklady.