Kontakt

Bezpečák.sk s.r.o.
Štúrova 8
040 01 Košice

tel: 0903 366 254
email: bezpecak@bezpecak.sk
Bezpecak.sk

Školenie BOZP a PO

Vykonávanie vzdelávacej a výchovnej činnosti v oblasti BOZP a PO

Ponúkame Vám:

 • zabezpečenie pravidelného oboznamovania a informovania Vašich zamestnancov a vedúcich zamestnancov (vstupné a opakované školenie BOZP), vrátane overenia znalosti, podľa §7 zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci;
 • zabezpečenie pravidelného školenia Vašich zamestnancov a vedúcich zamestnancov (vstupné a opakované školenie PO), vrátane overovania znalostí osôv zabezpečujúcich ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase, podľa §20 vyhlášky MV č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii;
 • zabezpečenie pravidelnej odbornej prípravy protipožiarnych hliadok právnickej osoby, pracoviska, ako aj protipožiarnych asistenčných hliadok, podľa §23 vyhlášky MV č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii.


Ponúkame Vám:

 • vypracovanie osnovy pre vstupné školenie BOZP a osnovy pre opakované školenie BOZP zamestnancov a vedúcich zamestnancov,
 • vypracovanie tematických plánov a časových rozvrhov pre odbornú prípravu protipožiarnych hliadok,
 • vstupné školenie BOZP a PO a opakované školenie BOZP a PO zamestnancov a vedúcich zamestnancov:
  • pravidelné školenie BOZP je potrebné vykonávať minimálne raz za dva roky, ako aj pri preložení na iné pracovisko, zaradení alebo prevedení na inú prácu, zavedení novej technológie, nového pracovného postupu alebo nového pracovného prostriedku,
  • pravidelné školenie PO sa vykonáva najmenej raz za 12 mesiacov pre osoby zabezpečujúce ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase a raz za 24 mesiacov pre vedúcich zamestnancov a ostatných zamestnancov;
 • odborná príprava protipožiarnych hliadok – teoretickej aj praktickej časti:
  • odborná príprava protipožiarnej hliadky právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, a odborná príprava protipožiarnej hliadky pracoviska sa vykonáva najmenej raz za 12 mesiacov,
  • odborná príprava protipožiarnej asistenčnej hliadky sa vykonáva pred začatím jej činnosti. Ak ide o opakovanú činnosť, do ktorej sa zaraďujú tie isté osoby, vykonáva sa odborná príprava najmenej raz za 12 mesiacov,
 • vypracovanie a vedenie záznamov o školeniach BOZP a PO,
 • vypracovanie a vednie záznamov o odbornej príprave protipožiarnych hliadok,
 • sledovanie termínov platnosti školenia BOZP a PO pre zamestnancov a vedúcich zamestnancov,
 • sledovanie termínov platnosti odbornej prípravy členov protipožiarnych hliadok.