Kontakt

Bezpečák.sk s.r.o.
Štúrova 8
040 01 Košice

tel: 0903 366 254
email: bezpecak@bezpecak.sk
Bezpecak.sk

Ochrana pred výbuchom

Vypracovávanie písomných dokumentov o ochrane pred výbuchom

Ponúkame Vám konzultačno-poradenskú činnosť pri vypracovávaní písomných dokumentov o ochrane pred výbuchom podľa Nariadenia vlády SR č. 393/2006 Z.z., ktoré upravuje minimálne požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výbušnom prostredí.

Ponúkame Vám konzultačno-poradenskú činnosť pri posudzovaní rizika výbuchu vyplývajúceho z výbušnej atmosféry so zreteľom najmä:

  • na pravdepodobnosť výskytu výbušnej atmosféry a jej trvanie,
  • na pravdepodobnosť výskytu zdrojov iniciácie vrátane možných výbojov statickej elektriny a na pravdepodobnosť, že sú aktívne a účinné,
  • na používané pracovné prostriedky vrátane inštalácie, látky, technologické procesy, pracovné postupy a ich možné vzájomné pôsobenie,
  • na rozsah predpokladaných účinkov výbuchu.


Ponúkame Vám konzultačno-poradenskú činnosť pri návrhu a vykonávaní preventívnych opatrení na ochranu pred výbuchom na základe posúdenie rizika výbuchu a následne pri:

  • klasifikácii priestorov s výbušným prostredím,
  • zabezpečení plnenia požiadaviek platnej legislatívy SR a príslušných technických noriem v týchto klasifikovaných priestoroch,
  • označení miest vstupov do priestorov s nebezpečenstvom výbuchu výstražnými značkami,
  • vypracovaní písomného dokumentu o ochrane pred výbuchom,
  • oboznámení zamestnancov s písomným dokumentom o ochrane pred výbuchom a o preventívnych opatreniach na ochranu pred výbuchom.